Reklamačný poriadok

S našimi službami ho ale nebudete potrebovať

REKLAMAČNÝ PORIADOK

DO DOMČEKA, s.r.o., so sídlom Horná Strieborná č. 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 714 090, DIČ: 2023741368, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 22433/S, konajúci: Ing. Lucia Slatinská – konateľ, č. ú. v tvare IBAN: SK38 8330 0000 0024 0104 8266, účet vedený: Fio banka, a.s., tel. kontakt: 0915 870 556,

DO DOMČEKA BB, s.r.o., so sídlom Horná Strieborná č. 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 773 554, DIČ: 2120781333, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 34584/S, konajúci: Ing. Lucia Slatinská – konateľ, č. ú. v tvare IBAN: SK71 8330 0000 0023 0145 6123, účet vedený: Fio banka, a.s., tel. kontakt: 0915 870 556,

DO DOMČEKA RK, s.r.o., so sídlom Horná Strieborná č. 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 179 377, DIČ: 2120631953, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 33028/S, konajúci: Ing. Lucia Slatinská – konateľ, č. ú. v tvare IBAN: SK38 8330 0000 0026 0132 9695, účet vedený: Fio banka, a.s., tel. kontakt: 0915 870 556,

(ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.7.2018. Osoba poverená vybavovať reklamácie: Bc. Jana Veberová, tel. kontakt: 0919 269 160, email: Vyššie uvedený reklamačný poriadok je platný a rovnaký, a to pre realitné kancelárie: DO DOMČEKA, s.r.o., DO DOMČEKA BB, s.r.o., DO DOMČEKA RK, s.r.o. a to aj keď sa v texte reklamačného poriadku nazýva realitná kancelária/sprostredkovateľ ako "DO DOMČEKA"

Ing. Lucia Slatinská, konateľ