Koľko stojí otvorenie dedičského konania a dedenie nehnuteľnosti?

22.12.2022

V rámci dedičského konania hovoríme už od samého začiatku o náročnom a zdĺhavom procese. Okrem času, ktorý nám uberie, doň investujeme tiež nemalú sumu peňazí. Predsa len sa jedná o súdne konanie. Ak si však celkové postupy vopred naštudujete, môžete len ušetriť. Poďme sa spolu pozrieť na proces dedičského konania od úplného začiatku.

Všetky dedičské konania majú spoločného menovateľa - notára. Ten vás bude sprevádzať v postavení súdneho komisára od uznesenia o dedičstve až po samotné skončenie konania o dedičstve. Túto osobu si nevyberáte sami, no bude vám pridelená súdom. V rámci procesu dedičského konania sa môže majetok zosnulého dediť dvoma spôsobmi. Tým prvým, jednoduchším, je prípad, kedy zosnulý spísal pred smrťou závet, kde je jeho majetok detailne rozdelený medzi blízkych. V druhom prípade závet nie je k dispozícii, a tak je nutné uskutočniť dedenie zo zákona. Keďže dedenie zo závetu je zakaždým veľmi individuálny, budeme sa viac venovať druhej možnosti.

 

Proces dedičského konania

 

Dedenie sa celkovo procesne delí na 4 hlavné časti:

1. Uznesenie o dedičstve

Tento krok sa nevzťahuje automaticky na každé dedičské konanie. Notár je v práve vydať uznesenie o dedičstve na začiatku konania jedine vtedy, ak sa majetok nedelí medzi viacerých ľudí. Druhým prípadom je uzavretie dohody všetkých dedičov o jednotlivých podieloch dedičstva, kedy sa vyhnú procesu prejednania. Poslednou možnosťou vydania uznesenia hneď na začiatku dedičského konania je dedenie v prospech štátu.

2. Príprava prejednania dedičstva

Vo väčšine prípadov sa jedná o štartovací bod, kde notár začína s overovaním potenciálnych dedičov, pátraním po závete a predmetoch dedičstva.

3. Prejednanie dedičstva

V tomto kroku je notár povinný upovedomiť všetkých dedičov o ich dedičskom práve, rovnako ako o možnosti odmietnuť dedenie majetku zosnulého. Odmietnutie dedičstva musí byť vykonané do 30 dní od upovedomenia notárom.

4. Ukončenie dedičského konania

Na konci notár v úlohe súdneho komisára schvaľuje dohodu dedičov a potvrdzuje konkrétne prerozdelenie majetku. Zároveň určí konečnú dobu, do ktorej musí byť dedičstvo vysporiadané. Dedičské konanie sa končí vtedy, keď notár vydá osvedčenie o dedičstve. Vydané môže byť len vtedy, pokiaľ všetci dediči súhlasili s tým, ako bude dedičstvo prerozdelené. V opačnom prípade môže dedičské konanie pokračovať súdnym sporom.

 

Koľko stojí dedičské konanie?

 

Poplatky mimo dedičského konania

Ešte predtým, než si vypočítate čistú sumu notárskej odmeny za jeho činnosť, musíte poznať hodnotu zdedenej nehnuteľnosti. Hovoríme o ocenení majetku, ktoré môžete získať dvoma spôsobmi - posudok s pečiatkou alebo trhový odhad ceny. V prvom prípade hovoríme nielen o drahšej ale aj časovo náročnejšej voľbe, kedy vám súdny znalec na základe analýzy priemerných cien nehnuteľností vo vašom okolí vytvorí znalecký posudok. Cena za túto službu sa v dnešnej dobe pohybuje od 150 EUR a vyššie.

Rýchlejšie a jednoduchšie bude pre vás získanie trhového odhadu ceny nehnuteľnosti od realitnej kancelárie. Suma za túto službu býva spravidla dva-až trikrát nižšia ako znalecký posudok. Navyše, táto forma ohodnotenia dedičstva je pre notára na začatie dedičského konania úplne postačujúca. Priaznivou je taktiež aj suma vypočítaného odhadu ceny dedičstva - 50 EUR. Túto službu realizuje aj naša realitná spoločnosť.

 

Poplatky v rámci dedičského konania

1. Prvá časť je čistá odmena notárovi. Jej výšku upravuje Zákonník, konkrétne vyhláška MS SR 31/1993 Z.z. Jedná sa o odmenu vypočítanú priamo z hodnoty dedičstva, ktorej výška sa odvíja od celkovej sumy, na ktorú je dedičstvo ohodnotené. Laicky povedané, čím vyššiu hodnotu má dedičstvo, tým nižšie percento z nej dostane notár. Pre jasnejšiu predstavu prikladáme výňatok počítania odmeny notárovi na základe hodnoty majetku.

 

Z prvých 3 300 EUR základu ................................................................................

2 %,

z presahujúcej sumy až do 16 500 EUR základu ..............................................

1 %,

z presahujúcej sumy až do 33 100 EUR základu ..............................................

0,7 %,

z presahujúcej sumy až do 99 500 EUR základu ..............................................

0,4 %,

z presahujúcej sumy až do 663 800 EUR základu ............................................

0,2 %.

najmenej 23 EUR, suma nad 663 800 EUR sa do základu nezapočíta  

 

Aby sme vyššie uvedené sumy lepšie pochopili, uvedieme si vzorovú situáciu.

Predstavte si, že ste zdedili 50 000 EUR. Poplatky za pohreb vás vyjdú 1 000 EUR. Čistý zisk po odpočítaní nákladov bude teda 49 000 EUR. Túto sumu si ideme deliť na jednotlivé časti, z ktorých pôjde podiel notárovi. Z prvých 3 300 EUR dostane notár 2% - 66 EUR. Z ďalších 16 500 EUR dostane notár 1 %, čiže od týchto 16 500 EUR odrátame prvých 3 300 EUR, z ktorých už notár dostal podiel - (16 500 - 3 300) x 0,01 = 132 EUR. Z ďalších 33 100 EUR už bude odmena len 0,7% = (33 100 - 16 500) x 0,007 = 116,2 EUR. Keďže zdedená suma presahuje sumu 33 100 EUR , ale už je nižšia, ako 99 500 EUR, počítame už len zvyšok, ktorý nám zostal. A teda si nakoniec vyrátame 50 000 Eur - 33 100 a túto sumu vynásobíme 0,004 = 67,6 Eur. Po spočítaní nám vyjde základná odmena pre notára z všeobecnej hodnoty dedičstva 50 000 Eur = 381,8 EUR.

 

Vyhnite sa zbytočným poplatkom

Okrem štandardného podielu z majetku zosnulého môžete notárovi zaplatiť aj mimoriadne poplatky. Hovoríme o situáciách, kedy vykonáva notárske úkony náročné na čas, za nepriaznivých okolností, v ťažko prístupných priestoroch, či keď dedič požaduje okamžité služby bez čakania. V takomto prípade si ku klasickej sadzbe za úkony môžete priplatiť až do 50% naviac. Poplatky navyše očakávajte aj pri vykonávaní notárskej práce počas sviatkov, víkendov, či mimo pracovných hodín.

 

2. Druhá časť sú všetky ostatné výdavky. Nazývame ich aj ako náhrady hotových výdavkov celého konania. V rámci hotových výdavkov máme na mysli všetko to, čo vynaložil notár v rámci dedičského konania, napríklad vybavoval isté formy žiadostí, ktoré niesli so sebou poplatky (ako napríklad odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komore SR za prístup do Centrálneho informačného systému). Takisto sa jedná o platby za notárske overenie dokumentov. Okrem toho si od vás môže žiadať tiež preplatenie nákladov súvisiacich s jeho notárskou činnosťou - telekomunikačné a cestovné náklady. Všetky tieto poplatky sa rátajú do druhej časti výdavkov v rámci konania. Majte na pamäti aj súdne poplatky, ktoré z dedičstva vo výške 49 000 EUR vychádzaju na približne 100 EUR.

 

Nezabudnite na daň

Ak ste si celú sumu, ktorú máte vyplatiť notárovi, rozrátali na drobné a stále nie je totožná s tou, čo si od vás pýta, pravdepodobne ste zabudli na daň. Notár totižto musí odvádzať štátnu daň z každej odmeny za svoju činnosť. A tú si vypýta od vás. K celkovej sume si teda prirátajte ešte 20%.

FAQ:

 

Aká je čakacia doba na súde o vydanie rozhodnutia o dedičskom konaní?
Dedičské konanie sa dostane na súd jedine v prípade, keď niekto z dedičov nie je spokojný s osvedčením notára o dedičstve. Súd je samostatný štátny orgán, kde každý súdny prípad vyžaduje iný čas. Z tohto dôvodu súd nemá nijako stanovenú lehotu, do ktorej je povinný vydať rozhodnutie o dedičskom konaní.
 
Aká je odmena pre notára pri otvorení dedičského konania?
Okrem podielu z hodnoty dedičstva, ktoré notárovi zaplatíte, sa taktiež pripravte na hotové výdavky. Tie sa viažu na všetky činnosti uskutočnené notárom kvôli dedičskému konaniu. Ak ste zdedili nehnuteľnosť, medzi výdavky patrí tiež suma za ohodnotenie nehnuteľnosti. K celkovej sume ešte prirátajte 20% daň.
 
Kde zistiť ocenenie nehnuteľnosti?
Prvou možnosťou je overený znalecký posudok vypracovaný certifikovaným odhadcom. Druhou, lacnejšou a rýchlejšou voľbou, je vypracovanie trhového odhadu ceny realitnou kanceláriou. Pokiaľ  sa nechystáte zdedenú nehnuteľnosť predávať, trhový odhad vám bude plne postačovať.

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií